You are here

Wat is mediation?

Bij mediation zoeken partijen onder leiding van een neutrale derde zelf naar
een oplossing voor hun conflict. De mediator zal hen als gespreksbegeleider begeleiden en stimuleren om open te staan voor elkaars wensen en belangen. Hierdoor worden soms heel creatieve oplossingen gevonden die bij een andere manier van conflictoplossing, zoals bijvoorbeeld rechtspraak, niet aan bod zouden zijn gekomen.

Het mediationproces bestaat uit een aantal gesprekken tussen de mediator en betrokken partijen:

Intake: In het eerste gesprek beoordeelt de mediator of het betreffende geschil
zich leent voor mediation en wie de benodigde deelnemers zijn. Daarnaast wordt onderzocht of iedereen daadwerkelijk bereid is om zich in te zetten om, door middel van mediation, een oplossing te zoeken in wederzijds belang.
Alle deelnemers en de mediator tekenen een mediationovereenkomst waarin afspraken worden vastgelegd omtrent de mediationprocedure: het onderwerp van geschil, het principe van vrijwillige deelname, geheimhouding etc.

Exploratiefase: Vervolgens begeleidt de mediator partijen om inzicht te krijgen
in hun eigen conflict en de wensen en belangen van henzelf en de ander te inventariseren. Eveneens is deze fase erop gericht om emoties en spanningen bij partijen te reduceren, waardoor ruimte komt om naar elkaar te luisteren en zich
op de toekomst te richten.

Onderhandelingsfase: Daarna zoeken partijen door middel van brainstorming
naar mogelijke oplossingen voor hun conflict waarbij het uitgangspunt is dat
de wederzijdse belangen daarmee gediend worden. Door met elkaar te onderhandelen beslissen partijen uiteindelijk wat de beste oplossing is voor hun conflict.

Besluitvormingsfase: Tot slot legt de mediator gemaakte afspraken en oplossingen vast in een vaststellingsovereenkomst die door partijen wordt getekend. Het hele mediationproces wordt gekenmerkt door neutraliteit van de mediator en vertrouwelijkheid.

Wanneer de mediation niet slaagt mag informatie die tijdens de mediation verkregen is en niet vooraf al bekend was of verkrijgbaar is buiten de mediation, niet gebruikt worden voor een juridische procedure. Eveneens kan Legal Factfinding in dat geval niet worden ingezet om die juridische procedure te begeleiden.


Wat levert het op?

Partijen houden het heft in eigen hand met een beter resultaat
Doordat partijen het heft in eigen hand houden en zelf de uiteindelijke oplossing kiezen is de kans op een positief eindresultaat voor alle betrokkenen groter dan
bij een juridische procedure. Ook op lange termijn.

Mediation is vaak beter voor de relatie tussen partijen
Doordat partijen zelf samen naar een oplossing zoeken die recht doet aan de belangen van ieder van hen, is de kans dat de relatie tussen hen goed blijft of zelfs sterker wordt groter dan bij een juridische procedure.

Mediation is veelal sneller en goedkoper dan een juridische procedure
Een mediationgesprek duurt gemiddeld 2 à 2,5 uur per sessie. Veel mediations worden gemiddeld binnen 4 tot 6 gesprekken afgerond. De doorlooptijd varieert van een aantal weken tot een aantal maanden en is daarmee meestal korter dan bij een juridische procedure.